تساوی 1 بر 1 نوجوانان سپاهان مقابل خلیج فارس در لیگ برتر شیراز